پس از روزهای پرتنش در OpenAI خالق ChatGPT، این شرکت می‌گوید که به توافقی رسیده است که سم آلتمن، مدیر عامل برکنار شده، به سمت خود بازگردد.

قبلاً در خبری، به اخراج سم آلتمن از OpenAI پرداخته بودیم.