021-43000063

سوییچ 6 پورت POE دی-لینک مدل DES-F1006P-E

D-Link DES-F1006P-E 6 Port POE Switch

از {{model.count}}
انتخاب گارانتی:
گارانتی را انتخاب کنید.
تعداد
نوع
ویژگی‌های محصول
  • نوع سوئیچ: 10/100/1000Mbps
  • ظرفیت سوئیچینگ: 12 گیگابیت بر ثانیه
  • پورت آپ لینک: 2 عدد گیگابیت
  • برد سوئیچ: 250 متر
فروشگاه فروشگاه اینترنتی "اچ پی کالا"
کد محصول: 163407878
موجود ناموجود
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

دارای 4 پورت فست اترنت   |   دارای 2 پورت uplink فست اترنت   |   توان خروجی 60W   |   برد سوییچ 250 متر

محصولات مرتبط

سوییچ 6 پورت POE دی-لینک مدل DES-F1006P-E

D-Link DES-F1006P-E 6 Port POE Switch


ﺳــﻮﺋیچ شبکه ﯾﮑﻰ از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ، انواع دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴــﺘﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻰ اﺳﺖ .

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺣﻮزه ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دى- ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮑﻰ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E روانه بازار کرده که مجهز به 6 درﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳــﺖ .

4 ﻋﺪد از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ ﺑــﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎورى PoE و 2 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100 مگابیت بر ﺛﺎﻧﯿﻪ آپ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ اﻧﺮژى ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳــﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى PoE ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴــﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳــﯿﻢ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎطی IEEE 802.3at و IEEE 802.3 af/at ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ .

درﮔﺎه ﻫــﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ PoE این ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻰ 60 وات ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IEEE 802.3af را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺎورى PoE ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدى ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ اﺿﺎﻓﻰ ﻧﺪارد .

ویژگی های ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑه 4 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ Fast Ethernet ، دو درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿتی uplink ، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 60 واﺗﻰ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى PoE ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸــﮑﻞ از دﺳت رﻓﺘﻦ داده ﻫﺎ، قابلیت پشتبانی تا حداکثر 250 متر ، پشتیبانی از پروتکل های IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet و IEEE 802.3u 100BASE-TX و Fast Ethernet و IEEE 802.3af و ،IEEE 802.3at ﻧﺼﺐ ﺳــﺎده ، ظرفیت ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ 1.2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد اشاره کرد. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E در ابعاد 125×75×27 میلی متر ظراحی شده است.

ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ دى ﻟﯿﻨﮏ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده DES-F1010P-E نام دارد. ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ به 10 درگاه ارتباطی است. 8 عدد از این درگاه ها با نرخ انتقال 10/100 مگابیت ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ فناورری PoE ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى PoE ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى آى ﭘﻰ و ﺗﻠﻔن های ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .

سوئیچ 6 پورت اترنت غیرمدیرتی 4 پورت PoE دی لینک DES-F1006P


ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻰ ﺻﺪا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ اﺳــﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﻋﺪد از درﮔﺎه ﻫﺎى 10/100BASE-T اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى IEEE 802.3af و IEEE802.3at ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 30 وات ﺑﻪ ازاى ﻫــﺮ درﮔﺎه PoE را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 250 ﻣﺘﺮ را ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ .

در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان PoE اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ با 96 وات است. .ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد PoE را ﺑﺪون ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق به ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و از دردﺳﺮﻫﺎى ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮑﻰ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

اتصالات ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

وﯾﮋﮔــﻰ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻــﻮرت Plug-and-play و ﻋﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ crossover ﺧــﻮدﮐﺎر MDI/MDI-X روى ﺗﻤﺎﻣﻰ درﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ کابل های crossover را ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ ﻫﺎب ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳــﺖ .

وﯾﮋﮔﻰ Auto-Negotiation روى ﻫﺮ درﮔﺎه، ﺳــﺮﻋﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ درﮔﺎه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺎزﮔﺎرى و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى LED اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳــﺖ و از راﻫﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎل و درﯾﺎﻓﺖ Adopt Store-and-forward . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .

نوع سوئیچ
10/100/1000Mbps
ظرفیت سوئیچینگ
12 گیگابیت بر ثانیه
پورت آپ لینک
2 عدد گیگابیت
برد سوئیچ
250 متر
تعداد پورت‌ PoE
4 عدد
توان خروجی هر پورت
30W
قابلیت مدیریت
ندارد
ورژن دستگاه
H1

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...