021-43000063

کد ورود

توییتر دیگر پیامک کد ورود به کاربران ایرانی ارسال نمی‌کند

/twitter-refuse-sending-authentication-code-for-iranian-users

در جدیدترین تحول پس از حضور ایلان ماسک در مقام مالکیت توییتر، کاربران ایرانی در ورود به این شبکه اجتماعی مشکل پیدا کرده‌اند.