۸۹ محصول یافت شد
Four Pin Molex to SATA Power Adapter تبدیل برق 4 پین منبع تغذیه به ساتا
۵,۰۰۰ تومان
Power cable Laptop XP 1.8m طول کابل 1.8 متر
۱۸,۰۰۰ تومان
Power cable Laptop Wide pack 1.5m طول کابل 1.5 متر
۱۸,۰۰۰ تومان
Power cable Laptop VENOUS 1.5m طول کابل 1.5 متر
۱۸,۰۰۰ تومان
Power cable pc Normal pack 1.5m طول کابل 1.5 متر
۲۶,۰۰۰ تومان
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 2m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 2 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 3 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1.8m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1.8 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1.5m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1.5 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل بک تو بک طول کابل 3 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 5m نوع کابل بک تو بک کانکتور اول نری C20 کانکتور دوم مادگی C19 تعداد سیم درون کابل 3 سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر مربع طول کابل 5 متر ولتاژ کابل بافو 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C14-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 5m نوع کابل بک تو بک طول کابل 5 متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر تعداد سیم درون کابل 3 عدد دارای روکش PVC و تمام مس سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر دارای سه رشته کابل با ضخامت 1mm دارای سر نری C14 و سر مادگی C13 با جرقه گیر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.6m نوع کابل بک تو بک طول کابل 60 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.8m نوع کابل بک تو بک طول کابل 80 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.4m نوع کابل بک تو بک طول کابل 40 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 3 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C20-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 2m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 2 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل بک تو بک کانکتور اول نری C14 کانکتور دوم مادگی C13 طول کابل 3 متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر تعداد سیم درون کابل 3 عدد دارای روکش PVC و تمام مس دارای سه رشته کابل ضخامت 1mm سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر
Bafo C14-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 2m نوع کابل بک تو بک کانکتور اول نری C14 کانکتور دوم مادگی C13 طول کابل 2 متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر تعداد سیم درون کابل 3 عدد سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر
Bafo C14-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 3 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
محصول ۱ - ۲۵ از ۸۹