توجه:این فروشگاه به صورت آزمایشی فعلایت می کند. افتتاح رسمی یکم تیر ماه

۴۳ محصول یافت شد
نحوه نمایش:
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 2m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 2 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C14-C15 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 3 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1.8m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1.8 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1.5m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1.5 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل بک تو بک طول کابل 3 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 5m نوع کابل بک تو بک کانکتور اول نری C20 کانکتور دوم مادگی C19 تعداد سیم درون کابل 3 سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر مربع طول کابل 5 متر ولتاژ کابل بافو 250 ولت جریان 10 آمپر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل بک تو بک طول کابل 1 متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C14-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 5m نوع کابل بک تو بک طول کابل 5 متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر تعداد سیم درون کابل 3 عدد دارای روکش PVC و تمام مس سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر دارای سه رشته کابل با ضخامت 1mm دارای سر نری C14 و سر مادگی C13 با جرقه گیر
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.6m نوع کابل بک تو بک طول کابل 60 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.8m نوع کابل بک تو بک طول کابل 80 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 0.4m نوع کابل بک تو بک طول کابل 40 سانتی متر داری بالاترین خلوص آلیاژ مس نوع پوشش PVC قطر کابل 3 در 1.5 میلی متر پشتیبانی آمپر و ولتاژ تا 16 آمپر و 300 ولت
Bafo C20-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 1m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 1 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C19 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 2m نوع کابل برق بک تو بک نوع پوشش PVC طول کابل 2 متر قطر سیم داخل کابل 3x1.5 میلی متر پشتیبانی از ولتاژ 300 ولت و 16 آمپر
Bafo C14-C13 Back to Back 3x1.5mm Power Cable 3m نوع کابل بک تو بک کانکتور اول نری C14 کانکتور دوم مادگی C13 طول کابل 3 متر ولتاژ 250 ولت جریان 10 آمپر تعداد سیم درون کابل 3 عدد دارای روکش PVC و تمام مس دارای سه رشته کابل ضخامت 1mm سطح مقطع سیم درون کابل 1.5 میلی متر
محصول ۱ - ۱۷ از ۴۳